A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
कांता वंचिता निज पतिता

कांता वंचिता निज पतिला संसारी ।
कठिण खड्ग न्याय करिल ।
अजि करिं धरितां ॥

सदनीं काय वैर्‍यांना । देई ठाव कुलांगना?
कुलांगारिणी ती पतिता ॥
गीत- वसंत शांताराम देसाई
संगीत - मा. कृष्णराव
स्वर - प्रकाश घांग्रेकर
नाटक- संगीत अमृतसिद्धी
राग- अडाणा
ताल-त्रिताल
चाल-आई करकरा
गीत प्रकार - नाट्यगीत
कुलांगार - कुलाचा नाश करणारा.

 

Random song suggestion
  प्रकाश घांग्रेकर