A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
कसं काय पाटील बरं

कसं काय पाटील बरं हाय का, अहो बरं हाय का?
काल काय ऐकलं, ते खरं हाय का?

अहो राव तुम्ही, ते नाही तुम्ही, अहो चष्मेवाले तुम्ही
न्हाय, न्हाय, न्हाय, न्हाय, फेटेवाले तुम्ही
सांगा काय ऐकलं ते खरं हाय का?

काल म्हनं तुम्ही जत्रंला गेला, तमाशात काळिज इसरून आला
खरं काय हो पाटील?
इसरल्या ठायी गावलं का न्हाई, आज तरि संगती आणलंय का?

काल म्हनं तुम्ही तालुक्याला गेला, कमरंचा ऐवज हरवून आला
आरंरं
केली वाटमारी सांजच्यापारी, आज काय शिल्लक र्‍हायलंय का?

काल म्हनं तुम्ही हितंतिथं गेला, बघता बघता घोटाळा झाला
आगं बया बया
काय झालं पुढं सांगा तरि थोडं, खाली नका बघु आता लाजताय का?
ठाय - स्थान, ठिकाण.