A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
कवणे तुज गंजियले

कवणे तुज गंजियले सांग सुंदरी ।
त्यजुनि शेज लोळसि कां ऐसि भूवरि ॥

प्रिय नाही तुजविण मज अन्य कामिनी ।
इच्छिशि तरी दास्य करिल इंदूकामिनी ॥

(चाल)
रंकाते राव करीन । रावाते करीन दीन ।
वध्याते प्राणदान । निर्वध्या खचित वधिन ।
रामाची शपथ सर्व सत्य मी करीन ॥