A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
खळेना घडीभर ही बरसात

खळेना घडीभर ही बरसात
दिवस संपला नागिणकाळी उतरे सळसळ रात

नक्षत्रांसह दिशा लोपल्या
वाटा अंधाराने गिळिल्या
असेल कोठे सखा? पाऊले वाजती जरी थेंबांत

गडगडणे थांबवा घनांनो
कडकडणे आवरा विजांनो
बायांनो का तुम्हांही न कळे स्‍त्री हृदयाची मात

असेल आला पैलतटावर
येऊ द्या ग त्याला इथवर
संथ वहा ग सरिते तूही येतो माझा नाथ..
गीत - वा. रा. कांत
संगीत - बाळ बर्वे
स्वर- पुष्पा पागधरे
गीत प्रकार - भावगीत
खळणे - थांबणे.
मात - गोष्ट.
सरिता - नदी.

 

Print option will come back soon