A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
खेड्यामधले घर कौलारू (१)

आठवणींच्या आधी जाते
तिथे मनाचे निळे पाखरू
खेड्यामधले घर कौलारू !

हिरवी श्यामल भवती शेती
पाऊलवाटा अंगणि मिळती
लव फुलवंती, जुइ शेवंती
शेंदरि अंबा सजे मोहरू !

चौकट तीवर बाल गणपती
चौसोपी खण स्वागत करती
झोपाळ्यावर अभंग कातर
सवे लागती कड्या करकरू !

माजघरातील उजेड मिणमिण
वृद्ध कांकणे करिती किणकिण
किणकिण ती हळु, ये कुरवाळू
दूरदेशिचे प्रौढ लेकरू !
गीत- ग. दि. माडगूळकर
संगीत - सुधीर फडके
स्वर - आशा भोसले
चित्रपट- ऊन पाऊस
गीत प्रकार - चित्रगीत
कातर - कापरा / आर्त.
खण - इमारतीच्या दोन खांबातली जागा.
चौसोपी - चार सोपे (सोपा - ओवरी, ओटा) असलेले.
लव - सूक्ष्म.

 

Random song suggestion
This 👇 player works on all android and iOS devices also
  आशा भोसले