A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
खेड्यामधले घर कौलारू (१)

आठवणींच्या आधी जाते
तिथे मनाचे निळे पाखरू
खेड्यामधले घर कौलारू !

हिरवी श्यामल भवती शेती
पाऊलवाटा अंगणी मिळती
लव फुलवंती, जुई शेवंती
शेंदरी अंबा सजे मोहरू !

चौकट तीवर बाल गणपती
चौसोपी खण स्वागत करती
झोपाळ्यावर अभंग कातर
सवे लागती कड्या करकरू !

माजघरातील उजेड मिणमिण
वृद्ध कांकणे करिती किणकिण
किणकिण ती हळू, ये कुरवाळू
दूरदेशीचे प्रौढ लेकरू !
गीत - ग. दि. माडगूळकर
संगीत - सुधीर फडके
स्वर- आशा भोसले
चित्रपट - ऊन पाऊस
गीत प्रकार - चित्रगीत
कातर - कापरा / आर्त.
खण - इमारतीच्या दोन खांबातली जागा.
चौसोपी - चार सोपे (सोपा - ओवरी, ओटा) असलेले.
लव - सूक्ष्म.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.