A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
खुदकन गाली हसले

खुदकन गाली हसले
मी जाणूनबुजुन फसले

जातायेता हसुनी बघता वाट रोखिता
मिचकावून डोळे

सहज थांबला वेध घेतला तीर मारिला
जखमी मजला केले

मी व्याकुळले वेडी झाले तरीही हसले
अघटित हे घडले

खेळ खेळला जीव गुंतला निघुनी गेला
काय तुम्हा रुचले