A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
कोण्या राजानं राजानं

कोण्या राजानं राजानं शेवडी खंदली
कोण्या राणीनं राणीनं पाणीजं भरलं

कोण्या राणीचा राणीचा तोडेजं हरपलं
कोण्या राजानं राजानं उचलून घेतलं

कोण्या राणीनं राणीनं तोडेजं मांगलं
कोण्या राजानं राजानं तोडेजं दिधलं

कोण्या राजाच्या राजाच्या डोल्यांत भरली
कोण्या राणीला राणीला दीठजं लागली

हा पाय शेणाचा..
हा पाय मेणाचा.
बंधुनं बायको केऽली
माय पदर सोन्याचा.

हायल्या बांधती
चिमण्या कोंडती
फुलाच्या फडकीवरी
माय लगीन लाविती

केळीच्या पानावरी
माय्‌ बामन जेविती
बंधुनं बायको केली, बाईल केली
माय पदर सोन्याचा