A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
कुंभारासारखा गुरू नाही रे

कुंभारासारखा गुरू नाही रे जगांत
वरि घालितो धपाटा आत आधाराचा हात

आधी तुडवी तुडवी मग हाते कुरवाळी
ओल्या मातीच्या गोळ्याला येई आकृती वेगळी
घडे जाती थोराघरी, घडे जाती राऊळांत

कुणी चढून बसतो गांवगौरीच्या मस्तकी
कुणी मद्यपात्र होतो रावराजांच्या हस्तकी
अव्यातली आग नाही कुणा पुन्हां आठवत

कुणी पुजेचा कलश, कुणी गोरसाचा माठ
देता आकार गुरूने ज्याची त्याला लाभे वाट
घट पावती प्रतिष्ठा गुरू राहतो अज्ञात
अवा - कुंभाराची भट्टी.
गोरस - दूध.
राऊळ - देऊळ.

 

Print option will come back soon