A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
कुणीतरी सांगा गे

कुणीतरी सांगा गे । माझा कृष्ण देखिला काय ॥१॥

हाती घेउनिया फूल । अंगणीं रांगत आलें मूल ।
होतें सारवित मी चूल । कैसी भूल पडियेली ॥२॥

माथां शोभे पिंपळपान । मेघवर्ण ऐसा जाण ।
त्याला ह्मणती श्रीभगवान । योगी ध्यान विश्रांती ॥३॥

एका जनार्दनीं माय । घरोघरांप्रती जाय ।
कृष्णा जाणावें तें काय । कोणी तरी सांगा गे ॥४॥
अळुमाळू - अल्प.
झळाळ - झळाळी, चमक.
पोल्हार - पैंजण.
वैजयंती - विष्णूच्या गळ्यातली काळी माळ.
मूळ स्वरुपात-

माझा कृष्ण देखिला काय । कुणीतरी सांगा गे ॥१॥

हाती घेउनिया फूल । अंगणीं रांगत आलें मूल ।
होतें सारवत मी चूल । कैसी भूल पडियेली ॥२॥

माथां शोभे पिंपळपान । मेघवर्ण ऐसा जाण ।
त्याला म्हणती श्रीभगवान । योगी ध्यान विश्रांती ॥३॥

संगे घेउनी गोपाळ । बाळ खेळे अळूमाळ ।
पायीं पोल्हारे झळाळ । गळां माळ वैजयंती ॥४॥

एका जनार्दनीं माय । घरोघरांप्रती जाय ।
कृष्णा जाणावें तें काय । कोणी तरी सांगा गे ॥५॥