A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
लंगडा ग बाई लंगडा

लंगडा ग बाई, लंगडा
नंदाचा कान्हा लंगडा!

रंगाने काळा वाणीने बोबडा
त्या काळ्याचा लळा राधिके, काय तुला एवढा?
नंदाचा कान्हा लंगडा!

बाळकृष्ण हा दिसे लंगडा परि मला ज्ञात
तिन्ही जगाला घाली वळसा तीन पावलांत
वेद जगाची वचने गाली- तो कैसा बोबडा?
नंदाचा कान्हा लंगडा!

काळा म्हणता घननीळाला का हो गोपीजन?
सूर्यचंद्रही वेचित फिरती त्याचे तेज:कण!
चैतन्याची अतर्क्य माया काय कळावी जडां?
नंदाचा कान्हा लंगडा!
जड - अचेतन.