A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
लिंगोबाचा डोंगूर आभाळी

लिंगोबाचा डोंगूर आभाळी गेला
ठाकरगडी तेथं कधी नाही गेला

हाती घेई दोर ठाकराचा पोर
सुर्व्या देव भर डोक्यावरी आला
नाग्याचा दोरा पुरा खाली-वर गेला
डोंगर चढायचा सराव चालला

 

Print option will come back soon
  चंद्रकांत काळे, रवींद्र साठे