A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
माझिया मना जरा थांब ना

माझिया मना, जरा थांब ना
पाउली तुझ्या माझिया खुणा
तुझे धावणे अन्‌ मला वेदना

माझिया मना, जरा बोल ना
ओळखू कसे मी हे तुझे ऋतू
एकटी न मी, सोबतीस तू
ओळखू कशा मी तुझ्या भावना

माझिया मना, जरा ऐकना
सांजवेळ ही, तुझे चालणे
रात्र ही सुनी, तुझे बोलणे
उषःकाल आहे नवी कल्पना

 

Print option will come back soon