A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
माळ-पदक विठ्ठल विसरला

माळ-पदक विठ्ठल विसरला भक्ताघरी
आला आळ जनीवरी केली पदकाची चोरी

चंद्रभागेच्या तीराला सूळ तयांनी रोविला
दंड-काढण्या लाविल्या, जनी जाते सूळावरी

जनी म्हणे पांडुरंगा, वृथा आळ माझ्यावरी
नाही आम्ही जगी केली तुझ्या पदकाची चोरी

तोच धावला संकटी पांडुरंग जगजेठी
झाले पाणी सुळाचे ग, धन्य जनी धन्य हरी
आळ - आरोप.
काढणी - बळकट दोरी.
जगजेठी - जगतात ज्येष्ठ असा तो, परमेश्वर.

 

Print option will come back soon