A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
मन पिसाट माझे अडले रे

मन पिसाट माझे अडले रे,
थांब जरासा !

वनगान रान गुणगुणले
दूरात दिवे मिणमिणले
मधुजाल तमाने विणले रे,
थांब जरासा !

ही खाली हिरवळ ओली
कुजबुजून बोलू बोली
तिमिराची मोजू खोली रे,
थांब जरासा !

नुसतेच असे हे फिरणे
नुसतेच दिवस हे भरणे
नुसतेच नको हुरहुरणे रे,
थांब जरासा !
तम - अंधकार.