A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
मन पिसाट माझे अडले रे

मन पिसाट माझे अडले रे,
थांब जरासा!

वनगान रान गुणगुणले
दूरात दिवे मिणमिणले
मधुजाल तमाने विणले रे,
थांब जरासा!

ही खाली हिरवळ ओली
कुजबुजून बोलू बोली
तिमिराची मोजू खोली रे,
थांब जरासा!

नुसतेच असे हे फिरणे
नुसतेच दिवस हे भरणे
नुसतेच नको हुरहुरणे रे,
थांब जरासा!
तम - अंधकार.