A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
माना मानव वा परमेश्वर

माना मानव वा परमेश्वर मी स्वामी पतितांचा
भोगी म्हणुनी उपहासा मी योगी कर्माचा

दैवजात दुःखांनी मनुजा पराधीन केले
त्या पतितांचे केवळ रडणे मजला ना रुचले
भूषण रामा एक पत्‍नीव्रत मला नको तसले
मोह न मजला कीर्तिचा मी नाथ अनाथांचा

रुख्मिणी माझी सौंदर्याची प्रकटे जणू प्रतिमा
किंचित हट्टी परंतु लोभस असे सत्यभामा
तरीही वरितो सहस्र सोळा कन्या मी अमला
पराधीन ना समर्थ घेण्या वार कलंकाचा

कर्तव्याला मुकता माणूस, माणूस ना उरतो
हलाहलाते प्राशून शंकर देवेश्वर ठरतो
जगता देण्या संजीवन मी कलंक आदरीतो
वत्सास्तव मम ऊर फुटावा वत्सल मातेचा
अमल - शुद्ध.
वत्स - मूल.
वत्सल - प्रेमळ.
संजीवन - पुनुरुज्‍जीवन.
हलाहल - विष.