A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
मी आज फूल झाले

मी आज फूल झाले, मी आज फूल झाले
जणू कालच्या कळीला लावण्यरूप आले

सोन्याहुनी सतेज ही भासते सकाळ
किरणांतुनी रवि हा फेकीत इंद्रजाल
मी बावरी खुळी ग या सावलीस भ्याले

आली कशी कळेना ओठांस आज लाली
स्पर्शून जाय वारा शब्दांस जाग आली
फुलवून पाकळ्या मी ओल्या दंवात न्हाले

मी पाहते मला का डोळे भरून आज?
लागेल दृष्ट माझी पदरी लपेल लाज
मी आज यौवनाचा शृंगारसाज ल्याले

 

This 👇 player works on all android and iOS devices also
  आशा भोसले