A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
मी एक तुला फूल दिले

मी एक तुला फूल दिले सहज नकळता
त्या गंधातून मोहरली माझी कविता !
त्या झरणीतुन रुणझुणला शब्द हृदयीचा
त्या शब्दातुन मोहरली माझी कविता !

हे गगन निळे चांदण्यात भिजुनी चिंबले
त्या चांदण्यास कनकाचे साज लाभले
त्या चांदण्यास कनकाचे साज लाभता
त्या साजातुन मोहरली माझी कविता !

का पान फूल लज्जेने चूर जाहले?
का सळसळत्या वार्‍याचे नूपुर वाजले?
त्या नूपुरांचे किण किण किण सूर बहरता
त्या बहरातुन मोहरली माझी कविता !

बघ उमलताच कलिकेची पाकळी जशी
का शब्द शब्द फुलवितसे काव्य मानसी
ह्या दोन मनी काव्याचा भाव लोटता
त्या भावातून मोहरली माझी कविता !
कनक - सोने.
झरणी - ज्यात द्रवरूप शाई भरलेली असते आणि ती निबेतून झरेल अशी व्यवस्था केलेली असते ती एक प्रकारची लेखणी (फाउंटेन पेन).