A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
मीही सुंदर तूही सुंदर (१)

मीही सुंदर तूही सुंदर
आज भासते सारे सुंदर
जग हे सुंदर नभ हे सुंदर
जे जे दिसते ते ते सुंदर

निळेभोर हे आभाळ मोकळे
रविकिरणांचे मळे उमलले
स्वर्गाचे बघ दार उघडले
अमृतरसाचे सांडती पाझर

धाव राधिके धाव लौकरी
अनंतामध्ये मारू भरारी
आनंदाचे तुफान उठले
सर्वांगाला पंख उगवले
सुंदरतेचा पहा उसळला
जिकडेतिकडे अथांग सागर

 

Print option will come back soon