A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
मी नवनवलाचे स्वप्‍न काल

तू गुपित कुणाला सांगू नको आपुले
मी नवनवलाचे स्वप्‍न काल पाहिले!

स्वप्‍नात सावळा हरी
ये वाजवीत बासरी
त्या मधुर स्वरांनी मन माझे मोहिले!

कर घालुनि माझ्या गळा
गुजगोष्टि करी सावळा
हलकेच तये अधरास अधर जुळविले!

मी दचकुन उठले गडे
परि घडू नये ते घडे
कपट्याने माझे हृदयच गे चोरिले!
गुज - गुप्‍त गोष्ट, कानगोष्ट.