A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
मी फसले ग फसले

मी फसले ग फसले
तरीही सुखावले

किती निर्मळ तो साधा भोळा
मी ओळखिले नाही त्याला
माझे मन मजसी ना कळले

जे स्वप्‍नींही ना पाहिले
ते अवचित सामोरे आले
सारेच मनाजोगे घडले

 

Print option will come back soon