A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
ना ना ना नाही नाही

ना ना ना ना नाही नाही नाही ग !
आता पुन्हा मजसी येणे नाही ग !

घन भरुन भरुन झरे गगन वरून
कुणी साजण दुरून मज दिसे की हसे
खुणवी सये बाइ ग !
ना ना ना ना नाही नाही नाही ग !

बोलती चुडे किण किण किण, कलशी जल गाते ग !
नूपुर बोले छुन छुन छुन, पाऊल पुढे जाते ग !
नवल घडे अहा अहा अहा
हृदय धडधडे की उडे पदर सये बाई ग !
ना ना ना ना नाही नाही नाही ग !

गहन वन झाले ग शीतल वारा
भिजली तनु सारी ग झेलून धारा
पवन वाजे सण सण सण, वेढुन मज घेतो ग
भ्रमर बोले गुण गुण गुण, साजण साद देतो ग !
नयन झरे अहा अहा अहा
अधर थरथरे की झुरे आतुर मन बाई ग !
ना ना ना ना नाही नाही नाही ग !

नाही सुचत काम, नाही रुचत धाम
मनमोहन श्याम मज दिसे की हसे
सजण ठायी ठायी ग !
ना ना ना ना नाही नाही नाही ग !
ठाय - स्थान, ठिकाण.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.