A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
नभी चांद आला

नभी चांद आला
चांदण्यांचा रास अंगी मोहरून आला

गोकुळीच्या बासरीची मंद धून आली
एक वेडी चंद्रबाधा सावल्यांना झाली
पुष्पिताना या लतांनी गुंफिल्या माला

पावलांना पैंजणाचे भास वेढू आले
आसमंती रास रंगे श्वास व्याकूळ झाले
झेलुनी घे रे फुलांचा धुंद हा झेला

आज माझी गौरकांती चांदण्यास आली
सावळ्याच्या नीलरंगी रात गर्द झाली
प्रेमवेड्या राधिकेच्या श्याम अंगी आला
झेला - गुच्छ / नक्षी.

 

  रवींद्र साठे, रंजना जोगळेकर