A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
नाही कशी म्हणू तुला

नाही कशी म्हणू तुला.. म्हणते रे गीत
परि सारे हलक्याने : आड येते रीत.

नाही कशी म्हणू तुला.. येते जरा थांब
परि हिरव्या वळणांनी जायचे न लांब.

नाही कशी म्हणू तुला.. माळ मला वेणी
परि नीट, ओघळेल.. हासतील कोणी.

नाही कशी म्हणू तुला.. घेते तुझे नाव
परि नको अधरांचा मोडू सुमडाव.

नाही कशी म्हणू तुला.. जरा लपूछपू
परि पाया खडेकाटे लागतात खुपू.

नाही कशी म्हणू तुला.. विडा रे दुपारी
परि थोरांच्या समोर घ्यायची सुपारी.

 

This 👇 player works on all android and iOS devices also
  लता मंगेशकर