A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
नाही पुण्याची मोजणी

नाही पुण्याची मोजणी
नाही पापाची टोचणी
जिणें गंगौघाचें पाणी

कशाचा न लागभाग
कशाचा न पाठलाग
आम्ही हो फुलांचे पराग

आम्हां नाही नामरूप
आम्ही आकाशस्वरूप
जसा निळानिळा धूप

पूजेतल्या पानाफुला
मृत्यु सर्वांगसोहळा
धन्य निर्माल्याची कळा
गीत- बा. भ. बोरकर
संगीत - पं. जितेंद्र अभिषेकी
स्वर - पं. जितेंद्र अभिषेकी
गीत प्रकार - भावगीत
  
टीप -
• काव्य रचना- १६ सप्‍टेंबर १९८१
लागभाग - संबंध.

 

This 👇 player works on all android and iOS devices also
  पं. जितेंद्र अभिषेकी