A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
नाही पुण्याची मोजणी

नाही पुण्याची मोजणी
नाही पापाची टोचणी
जिणें गंगौघाचें पाणी

कशाचा न लागभाग
कशाचा न पाठलाग
आम्ही हो फुलांचे पराग

आम्हां नाही नामरूप
आम्ही आकाशस्वरूप
जसा निळानिळा धूप

पूजेतल्या पानाफुला
मृत्यु सर्वांगसोहळा
धन्य निर्माल्याची कळा
गीत - बा. भ. बोरकर
संगीत - पं. जितेंद्र अभिषेकी
स्वर- पं. जितेंद्र अभिषेकी
गीत प्रकार - भावगीत
  
टीप -
• काव्य रचना- १६ सप्‍टेंबर १९८१.
लागभाग - संबंध.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.