A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
नीज रे नीज रे बाळा

नीज रे नीज रे बाळा,
थांबिव हा तव चाळा

मांडिवरी घेते, पाळण्याशी नेते,
अंगाई गाते, वेल्हाळा

टपोरे सुंदर डोळे विसावले पापणींत
मंद झाली स्मितरेषा लालसर जीवणीत
दमून भागून खोड्या संपवून झोपतो कृष्ण सावळा

कौसल्येच्या रामापरी, कीर्त वाढव दिगंतरी
तुझ्या यशाचे शिखर, माझी मनाची पायरी
काजळ घालते, तीट मी करते, दृष्ट नको लाडक्याला
गीत - यशवंत देव
संगीत - यशवंत देव
स्वर- आशा भोसले
गीत प्रकार - भावगीत
दिगंतर - सर्वदूर.

 

Print option will come back soon