A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
निरोप तुमचा आम्ही घेतो

निरोप तुमचा आम्ही घेतो, तुमच्या हाती बंदुक देतो
जखमी बांधव तुम्हां सांगतो, निरोप तुमचा आम्ही घेतो

ऊठ जवाना, ऊठ अता तू, अरिसैन्याला ठोकत जा तू
पुढचे पाऊल पुढे टाक तू, श्वास अडखळे तरी सांगतो
निरोप तुमचा आम्ही घेतो

"सांभाळावे स्वातंत्र्याला", भारतमाता वदली मजला
त्याच्यासाठी प्राण अर्पिला, आम्ही जातो, कंठ दाटतो
निरोप तुमचा आम्ही घेतो

रक्षण करी तू स्वातंत्र्याचे, उन्‍नत राहो निशाण अमुचे
हीच मनीषा शेवटची रे, वैभशाली भारत बघतो
अरि - शत्रु.

 

Print option will come back soon