A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
पाही सदा मी परि केवि

पाही सदा मी परि केवि नाथ भासे मला नवोनव ॥

स्वरूपगर्वा करि अदय धावा ।
दे भूषणसहाया हतबलहृदया डाव हा मांडिला ॥
गीत - कृ. प्र. खाडिलकर
संगीत - गोविंदराव टेंबे
स्वर- नीलाक्षी जुवेकर
नाटक - संगीत मानापमान
राग - गारा, पिलू
ताल-दादरा
चाल-पानी भरेली कोल
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत
केविं - कशा प्रकारे.