A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
पहिल्याच सरीचा ओला

पहिल्याच सरीचा ओला सुवास आला
माहेरच्या दिसांचा क्षण काळ भास झाला

ओलीसुकी सुखाची बोली मुकी मुखाची
घाटात वाट होती कोंदाटल्या धुक्याची
आला वळीव आता हा नेमका कशाला

हुंकारत्या दिशांना फुटले निळे धुमारे
बघ गारवा थरारे उबदार हे शहारे
रेंगाळत्या धुपाने गाभारले मनाला

मेघांमधुन आले हे ऊन कोवळेसे
ओसंडले सभोवती आकाश सावळेसे
वृंदावनात आला गोपाळकॄष्ण काळा

 

Print option will come back soon