A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
पांखरा जा दूर देशी

पांखरा जा दूर देशी
सांग माझा निरोप माझ्या साजणा

चैत्राचे चांदणे मला आज बोलवे
बोलण्यात त्याचिया भान पार मालवे
मी आज एकली, साथ ना कुणाची
म्हणूनिच लाडक्या जा सांग ना

मैनेचे बोलणे मला आज आठवे
आठवांत होई ग मन फार हळवे
प्रीत आज हसली, साथ ना मनाची
म्हणूनिच लाडक्या जा सांग ना