A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
पाखरा जा दूर देशी

पाखरा जा दूर देशी
सांग माझा निरोप माझ्या साजणा

चैत्राचे चांदणे मला आज बोलवे
बोलण्यात त्याचिया भान पार मालवे
मी आज एकली, साथ ना कुणाची
म्हणूनिच लाडक्या जा सांग ना

मैनेचे बोलणे मला आज आठवे
आठवांत होई ग मन फार हळवे
प्रीत आज हसली, साथ ना मनाची
म्हणूनिच लाडक्या जा सांग ना

 

Print option will come back soon