A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
पानापानांत दिसतो कान्हा

पानापानांत दिसतो कान्हा
फुले तोडू कशी मी सांगा ना?

गोकुळीचा हा कृष्णकन्हैया
हा गोपींचा बन्सी बजैय्या
या राधेचा भूलभुलैय्या
कशी सावरू मी भोळ्या मना

मी धरू जाता, येई न हाता
वळुनी हसतो लपताछपता
बावरुनी मी हळूच बघता
झाडामागून करतो खुणा

बासुरीच्या या सूरांत न्हाली
चिंब राधिका भिजुनी ओली
कृष्णरूप ही छाया झाली
आता सरला परकेपणा

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.