A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
पांडवा सम्राटपदाला

पांडवा सम्राटपदाला पोंचविता तो जाहला ।
भक्तिचा हाचि हात माझा महापुष्पें सजविला ॥

कंस पापी तो जरासंध परमसाहसें मारिला ।
उपभोगाची वेळ येतां स्वार्थत्यागी राहिला ॥
गीत- कृ. प्र. खाडिलकर
संगीत - मा. कृष्णराव
स्वर - माधवराव वालावलकर
नाटक- द्रौपदी
राग- पहाडी
चाल-देखके दीदार
गीत प्रकार - नाट्यगीत

 

  माधवराव वालावलकर