A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
पाण्या तुझा रंग कसा

पाण्या तुझा रंग कसा?
ज्याला जसा हवा तसा!

चांदराती चंद्रापरी
काळ्या राती कृष्णापरी
या रे कुणी तीरी बसा
ज्याचा त्याला दिसेल ठसा!

पाण्या तुझा गंध कसा?
मेळ ज्यासी घडे तसा!

फेका तरी हार ताजा
मोगर्‍याचा वास माझा
चंदनाने चंदनसा
गंधकाने गंधकसा!

पाण्या तुझा स्वाद कसा?
ज्याला जसा हवा तसा!

साखरेने गोड करा
द्राक्षरसे मधुर जरा
अमृताने अमृतसा
विषासवे विष जसा!

येती किती जाती किती
त्याची मला नाही भीती
वाहतसे नित्य असा
कुणी हसा कुणी रुसा!