A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
पाठ शिवा हो पाठ शिवा

पाठ शिवा हो पाठ शिवा
तारुण्यातही बाळपणाचा खेळ वाटतो हवा हवा

बन केळीचे हरित सापळे
लपायास मज असे मोकळे
प्रणयांधाला काय साजणी शिवाशिवीचा खेळ नवा?

नूपुर विरहित जरी तव पाऊल
अचुक मला पण लागे चाहूल
कानांनाही फुटते दृष्टी तुझ्या ऐकता पायरवा

उमटु न देईन साद पाउली
सरकन जाईन जशी सावली
सामावून मज घेईल अलगद हा रंभांचा उभा थवा

सावली होशील, परि कशाची?
तुझ्या रूपाची, तुझ्या यशाची
पाठलाग मग कुठे संभवे? दोन जिवांचा जडे दुवा
रंभास्तंभ - केळीचे झाड.
रव - आवाज.