A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
पात्रापरी नदीच्या रस्ता

पात्रापरी नदीच्या रस्ता भरून वाहे
मी एक थांबलेली, जग चाललेच आहे..

व्यवहार संपवूनी सारे घरा निघाले
कोणास भूक पोटी, कोणी मनी भुकेले
कोणा हवा निवारा, कोणास प्रीत बाहे..

कोणा तरुण जीवा अदृश्य ओढ लागे
वेगात तो निघाला नच पाहताच मागे
मनमोहिनी त्याची कोण्या घरात राहे..

चाले धिम्या गतीने हाती धरून दीप
प्रीती प्रपंच सारे ज्याच्या दिठीत पाप
तो चालला फकीर घुमवीत शांत दोहे..
गीत - ग. दि. माडगूळकर
संगीत - लक्ष्मण बेरळेकर
स्वर-
चित्रपट - वरदक्षिणा
गीत प्रकार - चित्रगीत
दिठी - दृष्टी.
बाहणे (बाहाणे) - हाक मारणे, बोलावणे.

 

Print option will come back soon