A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
प्रभुराया रे हो संकट

प्रभुराया रे हो संकट हे अनिवार

खवळूनि सागर गरजत नाचे चोहिकडे अंधार
फुटले तारू कुणा पुकारू जाईल कैसे पार?

स्थिरली नौका क्षणभर वाटे दाविशी साक्षात्कार
परि तो ठरला भास, उफाळति लाटा अपरंपार

पसरुनी निज कर लहरीरूपे न्या हो सागरपार
धावा धावा सदया देवा, कोण दुजा आधार?
तारु - नौका.

 

ध्वनीफित सध्या उपलब्ध नाही.