A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
प्रथम तुला वंदितो

प्रथम तुला वंदितो, कृपाळा
गजानना गणराया

विघ्‍नविनाशक, गुणिजन पालक
दुरित तिमीरहारका
सुखकारक तू, दुःख विदारक
तूच तुझ्यासारखा
वक्रतुंड ब्रह्मांडनायका
विनायका प्रभुराया

सिद्धीविनायक तूच अनंता
शिवात्मजा मंगला
सिंदूर वदना, विद्याधिशा
गणाधीपा वत्सला
तूच ईश्वरा सहाय्य करावे
हा भवसिंधू तराया

गजवदना तव रूप मनोहर
शुक्लांबर शिवसूता
चिंतामणी तू अष्टविनायक
सकलांची देवता
रिद्धीसिद्धीच्या वरा, दयाळा
देई कृपेची छाया
आत्मज - पुत्र.
दुरित - पाप.
भव - संसार.
रिद्धिसिद्धि - ऋद्धी व सिद्धी या गणपतीच्या दोन दासी आहेत.
वत्सल - प्रेमळ.
शुक्लांबर - पांढरे वस्‍त्र.
सुत - पुत्र.
सिंधु - समुद्र.

 

  अनुराधा पौडवाल, पं. वसंतराव देशपांडे