A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
रागिणी-मुखचंद्रमा

रागिणी-मुखचंद्रमा ।
उजळि हृदयी पूर्णिमा ॥

कोपता खुलतो कसा ।
वदन-शशिचा लालिमा ॥

रूप बघुनी लज्जिता ।
होति पूर्वा-पश्चिमा ॥