A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
रागिणी-मुखचंद्रमा

रागिणी-मुखचंद्रमा ।
उजळिं हृदयीं पूर्णिमा ॥

कोपतां खुलतो कसा ।
वदन-शशिचा लालिमा ! ॥

रूप बघुनी लज्जिता ।
होति पूर्वा-पश्चिमा ॥