A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
रे नंदलाला तू छेडू नको

रे नंदलाला तू छेडू नको
धरुनिया पदराला ओढू नको

सांजवेळ झाली घरी जाऊ दे ना
नको बासरीच्या घेऊस ताना
शब्द लाघवी काना बालू नको

अडवू नको रे नभी चंद्र आला
आवरुनी घे ना तुझ्या बाललीला
मला मोहमायेने वेढू नको