A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
सदैव सैनिका पुढेच जायचे

सदैव सैनिका पुढेच जायचे
न मागुती तुवा कधी फिरायचे

सदा तुझ्यापुढे उभी असे निशा
सदैव काजळी दिसायच्या दिशा
मधून मेघ हे नभास ग्रासती
मधेच या विजा भयाण हासती
दहा दिशांतुनी तुफान व्हायचे
सदैव सैनिका पुढेच जायचे

प्रलोभने तुला न लोभ दाविती
न मोहबंधने पदांस बांधिती
विरोध क्रोध वा तुला न थांबवी
न मोह भासतो गजान्‍त वैभवी
न दैन्यही तुझे कधी सरायचे
सदैव सैनिका पुढेच जायचे

वसंत वा शरद्‌ तुला न ती क्षिती
नभात सूर्य वा असो निशापती !
विशीर्ण वस्त्र हो विदीर्ण पावले
तरी न पाय हे कधी विसावले !
न लोचनां तुवा सुखे मिटायचे
सदैव सैनिका पुढेच जायचे

नभात सैनिका प्रभात येउ दे
खगांसवे जगा सुखात गाउ दे
फुलाफुलांवरी सुवर्ण शोभु दे
जगास शांतता सुहास्य लाभु दे
न पाय तोवरी तुझे ठरायचे
सदैव सैनिका पुढेच जायचे
क्षिती - फिकीर.
खग - पक्षी.
गजान्‍तलक्ष्मी - दाराशी हत्ती झुलवण्याइतकी संपत्ती.
विदीर्ण - फाडलेले / भग्‍न.
विशीर्ण - जीर्ण.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.


  आकाशवाणी गायकवृंद, कुंदा बोकिल, दशरथ पुजारी