A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
सजणी ग भुललो मी

सजणी ग भुललो मी, काय जादू झाली
बगून तुला जीव माझा होई वर खाली

सजणा रं काय सांगू कुणी जादू केली
लाज मला आली बाई लाज मला आली

काल मला ह्याची बाई जाण नव्हती
आज कशी मोहरून आली नवती

अंग चोरतिया कशी लाजाळूची येली
अल्लड चाळ्याची खोडी कुठं गेली

लपं ना ही हुरहुर आज पदरी
शालू चोळी नेसून मी झाले नवरी

काया जणू गरतीचं लेणं आज ल्याली
येशील का घरी तू लक्ष्मीच्या चाली
गरती - कुलीन स्‍त्री.
नवती - तरुणी / तारुण्य.

 

Print option will come back soon