A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
संसार मांडते मी

माझ्या मनी प्रियाची मी तार छेडिते
संसार मांडते मी संसार मांडते !

दारी-घरी सुखाची रूपे उभी नटून
मी पाहते तयांना ही लोचने मिटून
माझ्याच सावलीला मी जवळ ओढते !

नाथा तुझी करावी सेवा अनन्यभावे
हळुवार स्पर्श होता वेलीस फूल यावे
लडिवाळ राजसाची मी दृष्ट काढते !

हातात आज माझ्या सौभाग्यदान आले
ठेवू कशी कुठे ग मी बावरून गेले
माझ्या खुळ्या सुखाला मी आज भेटते !
अनन्य - एकरूप / एकटा.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.