A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
संसार मांडते मी

माझ्या मनी प्रियाची मी तार छेडिते
संसार मांडते मी संसार मांडते!

दारी-घरी सुखाची रूपे उभी नटून
मी पाहते तयांना ही लोचने मिटून
माझ्याच सावलीला मी जवळ ओढते!

नाथा तुझी करावी सेवा अनन्यभावे
हळुवार स्पर्श होता वेलीस फूल यावे
लडिवाळ राजसाची मी दृष्ट काढते!

हातांत आज माझ्या सौभाग्यदान आले
ठेवू कशी कुठे ग मी बावरून गेले
माझ्या खुळ्या सुखाला मी आज भेटते!
अनन्य - एकरूप / एकटा.