A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
सरीवर सर

दूरदूर नभपार डोंगराच्या माथ्यावर
निळेनिळे गारगार पावसाचे घरदार
सरीवर सर.. सरीवर सर..

तडातडा गार गारा गरागरा फिरे वारा
मेघियाच्या ओंजळीत वीज थिजलेला पारा
दूरवर रानभर नाचणारा निळा मोर
मोरपिस मखमल ! उतू गेले मनभर !
सरीवर सर.. सरीवर सर..

थेंब थेंब मोती ओला थरारत्या तनावर
शहार्‍याचे रान आले एका एका पानावर
ओल्या ओल्या मातीतुन वीजवेडी मेघधून
फिटताना ओले उन्ह झाले पुन्हा नवथर
सरीवर सर.. सरीवर सर..

उधळत गात गात पाय पुन्हा परसात
माती मऊ काळी साय, हुळहुळ पावलांत
असे नभ झरताना घरदार भरताना
आले जल गेले जल झाले जल आरपार
सरीवर सर.. सरीवर सर..

अशा पावसात सये व्हावे तुझे येणेजाणे
उमलते ओले रान, रान नव्हे मन तुझे
जशी ओली हुरहुर थरारते रानभर
तसे नाव तरारावे माझे तुझ्या मनभर !
सरीवर सर.. सरीवर सर..
गीत - संदीप खरे
संगीत - संदीप खरे
स्वर- संदीप खरे
अल्बम - दिवस असे की....
गीत प्रकार - कविता, ऋतू बरवा
नवथर - नवीन.
परसू (परसदार) - घराच्या मागील खुली जागा.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.