A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
शब्द शब्द जपुन ठेव

शब्द शब्द जपुन ठेव बकुळिच्या फुलापरी

काय बोलले नकळे
तू समजुन घे सगळे
लाविलीस ज्योत तूच या उदास अंतरी

दुःख नको तुटताना
अश्रु नको वळताना
मी मिटता लोचन हे उमलशील तू उरी

साक्ष लाख तार्‍यांची
स्तब्ध अचल वार्‍याची
ज्योत बनुन जळले रे मी तुझ्या पथावरी

 

Print option will come back soon