A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
शारद सुंदर चंदेरी राती

शारद सुंदर चंदेरी राती स्वप्‍नांचा झुलतो झुला
थंड या हवेत घेऊन कवेत साजणा झुलव मला
साजणा रे, मोहना रे, ऐकना रे

तुझ्याचसाठी रे तुझ्याचसाठी
सगेसोयरे मी सांडिले पाठी

मोहन मधुर राती
भराला येऊ दे प्रीती
प्रीतीची हीच ना रीती?
कशाला कुणाची भीती?
झाडामागे चांद हा वरती आला
ये ना, ये ना? आतुर जीव हा झाला
मी भूलावे, स्वैर व्हावे, गीत गावे

वार्‍यात लहर मंद
फुलांचा मादक गंध
मोगरा चमेली कुंद
जिवाला करिती धुंद
माझ्या देही पुनवचांदणे साजे
प्राणांमध्ये प्रीतीची पावरी वाजे
आज राया, धुंद काया, मोहवाया
कुंद - एक प्रकारचे सुवासीक, पांढरे फुल.
पावरी - बासरी.
शारद - शरद ऋतू मधली.