A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
शोधितो राधेला गोपाल

सोडुनी आपुला राजमहाल
शोधितो राधेला गोपाल

माझ्यावरती असे कोणते
घडले मायाजाल

निळ्यासावळ्या आभाळाहुन
आपुले प्रेम विशाल

शून्य गोकुळी येईल पुन्हा
हसरी सोनसकाळ

 

Print option will come back soon