A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
शुभंकरोति कल्याणम्‌

शुभंकरोति कल्याणम्‌ आरोग्यम्‌ धनसंपदा
संध्यासमयी संध्येसम हा मंत्र जपावा सदा

पुनवरुपेरी दीपावली वरी जरी उजळे अंबरी
देवापुढती नित्य विसावी एक ज्योत कापरी
त्या ज्योतीने भवती फुलावी शांतीची प्रतिपदा

सांजप्रहरी सदनी लाविता सांजवात चिमुकली
प्रसन्‍न हो‍उनी लक्ष्मी येई गेही सोनपाउली
समीर येई मंद गतीने लुटित निशिगंधा

घरकुल अपुले मंगल मंदिर गाभारा मनीचा
हर्षफुलांनी सदा भरावा सुरम्य प्रीतीचा
गृहमंदिरी गंध सुखाचा पसरावा सर्वदा
गेह - घर.
गाभारा - देवालयात देवाची मूर्ती असते तो अंतर्भाग.
समीर - वायू.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.