A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
शुभंकरोति कल्याणम्‌

शुभंकरोति कल्याणम्‌ आरोग्यम्‌ धनसंपदा
संध्यासमयी संध्येसम हा मंत्र जपावा सदा

पुनव रुपेरी, दीपावली वरी जरि उजळे अंबरी
देवापुढती नित्य विसावी एक ज्योत कापरी
त्या ज्योतीने भवति फुलावी शांतीची प्रतिपदा

सांजप्रहरी सदनि लाविता सांजवात चिमुकली
प्रसन्‍न हो‍उनी लक्ष्मी येई गेही सोनपाउली
समीर येई मंद गतीने लुटीत निशिगंधा

घरकुल अपुले मंगल मंदिर गाभारा मनिचा
हर्ष-फुलांनी सदा भरावा सुरम्य प्रीतिचा
गृहमंदिरी गंध सुखाचा पसरावा सर्वदा
गेह - घर.
गाभारा - देवालयात देवाची मूर्ती असते तो अंतर्भाग.