A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
सोनुल्या गुपित सांगते

सोनुल्या गुपित सांगते तुला
तुला पाहता आयुष्याचा अर्थ मला समजला

जणू बिलोरी हसरी कमळे
तुझे टपोरे सुंदर डोळे
आभाळाच्या पलिकडचेही त्यातुन दिसते मला

तुझे गुलामा घेता चुंबन
होते मजवर अमृतसिंचन
या सौख्याचा हेवा करुनी चंद्र झुरू लागला

अज्ञातातुन उदया आला
घरात माझ्या किरण कोवळा
झुळझुळत्या या आनंदाहून देव काय वेगळा
बिलोरी - काचेचे.
सिंचन - शिंपणे.

 

Print option will come back soon