A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
सूरगंगा मंगला

सूरगंगा मंगला
संगमी तिचिया महेश्वर रंगला

पाहता त्या रागिणीची नर्तने
ऐकता कर तान चंचल कंकणे
खिन्‍नतेचा भार सारा भंगला

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.