A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
सूरगंगा मंगला

सूरगंगा मंगला
संगमी तिचिया महेश्वर रंगला

पाहता त्या रागिणीची नर्तने
ऐकता कर तान चंचल कंकणे
खिन्‍नतेचा भार सारा भंगला