A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
सूर सनईंत नादावला

सूर सनईंत नादावला
पूर नयनांत या दाटला
सांग विसरू कशी मी तुला

पुण्यवंतापरी या घरी जन्मले
सात जन्मांतले भाग्य जे लाभले
सात या पाऊली, विस्मरू मी कशी-
मूर्त आई तुझी वत्सला?

सान होते कशी मूक वेडी कळी
अमृताने तुझ्या वाढले मी खुळी
रोमरोमी जयाच्या तुझ्या भावना
गंध विसरेल का गे फुला?

पूस डोळे नको हुंदके, आंसवे
चालले गे जरी मी पतीच्यासवें
माउली तू मला साउली जीवनीं
मी तुझी लाडकी प्रेमला!
वत्सल - प्रेमळ.
सान - लहान.