A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
टप्‌ टप्‌ टप्‌ काय बाहेर

टप टप टप काय बाहेर वाजतंय्‌ ते पाहू
चल्‌ ग आई, चल्‌ ग आई, पावसात जाऊ!

भिरभिरभिर अंगणात बघ वारे नाचतात!
गरगर गरगर त्यासंगे चल गिरक्या घेऊ!

आकाशी गडगडते म्हातारी का दळते?
गडड्‍गुडुम गडड्‍गुडुम ऐकत ते राहू!

ह्या गारा सटासटा आल्या चटाचटा
पट्‌ पट्‌ पट्‌ वेचुनिया ओंजळीत घेऊ!

फेर गुंगुनी धरू, भोवर्‍यापरी फिरू
"ये पावसा, घे पैसा", गीत गोड गाऊ!

पहा फुले, लता-तरू, चिमणी-गाय-वासरू
चिंब भिजती, मीच तरी का घरात राहू?